fbpx

Avís Legal

Condicions generals d’ús:

1. DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: L’empresa TITULAR de l’domini web aluminis-sergi.com (d’ara endavant “lloc web”) és ALUMINIS SERGI, SLU. (En endavant “el TITULAR”), amb domicili a aquests efectes en Vidal de Montpalau, 41 25200 CERVERA (Lleida), Espanya, amb CIF: B25568288, inscrita al Registre Mercantil de Lleida, al tom 904, foli 144 , full núm C-17.584, inscripció 1ª. Correu electrònic de contacte del lloc web: info@aluminis-sergi.com.

2. USUARIS:

L’accés i / o ús d’aquest lloc web de l’TITULAR atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL:

El lloc web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, «els continguts») a Internet pertanyents a l’TITULAR o als seus llicenciants als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús d’aquest lloc web. Aquesta responsabilitat s’estén a l’registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que el TITULAR ofereix a través del seu lloc web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic; (Ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans; (Iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de l’TITULAR, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (Iv) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres USUARIS i modificar o manipular els seus missatges. El TITULAR es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, el TITULAR no serà responsable de les opinions expressades pels USUARIS a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES:

El TITULAR compleix amb les directrius de l’Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (RGPD), així com de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’USUARI. Per a això, al costat de cada formulari de recapto de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a l’TITULAR, de fer saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars de l’tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat de el fitxer creat, la direcció de l’responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat de l’tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas. Així mateix, el TITULAR informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment a l’tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:
El TITULAR per si o com a cessionari, és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de l’TITULAR o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l’TITULAR. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de l’TITULAR. Podrà visualitzar els elements de la pàgina web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de l’TITULAR.
6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:
El TITULAR no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del lloc web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. 
7. MODIFICACIONS:
El TITULAR es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu lloc web.
8. ENLLAÇOS:
En el cas que en el lloc web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, el TITULAR no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el TITULAR assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
9. DRET D’EXCLUSIÓ:
El TITULAR es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al seu lloc web i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells USUARIS que incompleixin aquestes Condicions Generals d’Ús.

10. GENERALITATS:

El TITULAR perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu lloc web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.
11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:
El TITULAR podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

La relació entre El TITULAR i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida.